homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

status prawny homoseksualizmuW roku 1973 homoseksualizm został wykreślony ze spisu zaburzeń psychicznych wydawanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrycze (DSM). W ślad za tym poszły decyzje innych stowarzyszeń zrzeszających terapeutów. W roku 1990 homoseksualizm został wykreślony z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10, wydawanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

ICD-10, w sekcji F.66 "Zaburzenia psychologiczne i behawioralne związane z rozwojem seksualnym i orientacją" zaznacza: "Orientacja seksualna jako taka nie może być uznawana za zaburzenie"

Czytaj więcej: Zjawisko homoseksualizmu

Źródła homoseksualizmu

Według tej teorii orientacja homoseksualna jest wynikiem kombinacji wrodzonych predyspozycji i czynników środowiskowych.

Konkretnie: powstaje na bazie pewnych odziedziczonych cech osobowości, na które nałożyły się nieprawidłowa struktura rodzinna oraz/lub inne negatywne przeżycia w dzieciństwie i wynikające z nich urazy (zranienia) emocjonalne.

Oznacza to, że pewne cechy wrodzone sprawiają, że człowiek staje się bardziej wrażliwy na bodźce społeczne prowadzące do homoseksualizmu. Jednak z drugiej strony - nie wszystkie osoby o tych cechach wrodzonych zostają homoseksualistami.

Praktyka oraz badania naukowe wskazują na prawdziwość tej teorii.

Konsekwencje uznania teorii interakcyjnej:

  • traktowanie osób o skłonnościach homoseksualnych z należnym im szacunkiem i troską
  • pomoc homoseksualistom cierpiącym z powodu odczuwanych skłonności homoerotycznych, ukierunkowana nie tyle na akceptację swego homoseksualizmu, co uleczanie problemów psychologicznych i zranień leżących u podstaw problemów
  • możliwość autentycznej reorientacji seksualnej.

Czytaj więcej: Homoseksualizm jako zaburzenie tożsamości płciowej? teoria interakcyjna

Źródła homoseksualizmu

Teoria ta zakłada, że człowiek dokonuje wolnego wyboru zostania homoseksualistą. Pogląd ten był szeroko rozpowszechniony w latach 50 i 60 ubiegłego wieku, a przyczyniły się do tego także głosy zadeklarowanych homoseksualistów. Podkreślali oni, że dokonują wyboru homoseksualizmu jako stylu życia, ponieważ z jego luzem moralnym i odrzuceniem konwencji jest o wiele bardziej atrakcyjny od konwencjonalnego. (1) Pogląd ten jest niemożliwy do udowodnienia. Jedyną możliwą metodą badania jest pytanie homoseksualistów o ich pogląd na tę sprawę. Jednak uzyskamy w ten sposób wyłącznie ich subiektywne odczucia. Czyli w rzeczywistości przekonanie: "to mój wybór" może być po prostu racjonalizacją czegoś, co zaszło niezależnie od jego woli.

Konsekwencje uznania teorii preferencyjnej:

  • zmuszanie osób homoseksualnych do zmiany preferencji seksualnych, w sytuacji gdy zaburzają jego funkcjonowanie w grupie społecznej (rodzina, miejsce pracy itp.)
  • penalizacja homoseksualizmu jako gorszącego i zaburzającego ład społeczny.

Czytaj więcej: Homoseksualizm jako wybór? teoria preferencyjna

Źródła homoseksualizmu

Pogląd, że człowiek rodzi się homoseksualistą i nie mają na to żadnego wpływu czynniki środowiskowe, jest bardzo rozpowszechniony. Zarówno wśród aktywistów gejowskich, jak i części profesjonalistów (seksuologów, psychologów, psychiatrów) panuje przekonanie, że choć do tej pory nie udało się ustalić biologicznych źródeł homoseksualizmu - jest to tylko kwestia czasu.

Gdyby udało się uzyskać dowody na bezwarunkowo wrodzony charakter homoseksualizmu, miałoby to szereg konsekwencji:

  • oznaczałoby to, że niemożliwa jest reorientacja seksualna (tak jak niemożliwa jest np. zmiana rasy)
  • homoseksualistom należałoby nadać przywileje podobne do posiadanych przez inne naturalne mniejszości (wzorowane np. na prawach antydyskryminacyjnych ze względu na przynależność rasową, niepełnosprawność itp.)
  • związki homoseksualne jako naturalna, biologicznie uwarunkowana alternatywa związków heteroseksualnych powinny uzyskać takie same przywileje jak heteroseksualne (np. prawo do zawierania małżeństw, adopcji dzieci)
  • jedyną dozwoloną terapią dla osób nie akceptujących swych homoseksualnych skłonności byłaby terapia nakierowana na uzyskanie całkowitej ich akceptacji
  • .

Czytaj więcej: Homoseksualizm jako predyspozycja wrodzona ? teoria biologiczna